Kabbalah is de mystiek van het jodendom. De eerste bronnen zijn uit de twaalfde eeuw, maar al rond het begin van de jaartelling was er een sterke mystieke onderstroom, die haar sporen onder andere naliet in de Talmoed.

Als alle tradities kent de Kabbalah veel verschillende vormen en richtingen, De school die mij op het spoor van de eenheid zette was de Toledano Tradition, geïnitieerd door Z'ev ben Shimon Halevi (*London, 1933), een esoterisch-kabbalistische school, die ook open staat voor niet-joden en vrouwen (www.kabbalahsociety.org)

Halevi baseert zijn onderricht op de afbeelding van de Levensboom, een figuur zo oud als de Kabbalah zelf. Volgens hem is het een universeel model, dat de dynamiek van alle vier de werelden beschrijft: de goddelijke, de geestelijke, de psychische en de lichamelijke.

Charles Steur, Vruchten van de Levensboom
Een hedendaagse inleiding in de Kabbalah
(Amsterdam: Amphora Books, 2005; € 18,50)

Waar gaat het om in de Kabbalah? Om het bewaren van de verbinding van de mens met God, spiegelbeeld en antwoord op de verbinding van God met de mens in schepping en openbaring. Daartoe heeft zij een uitgebreid theoretisch kader ontwikkeld, waarvan de essentie wonderlijk actueel en toepasbaar is, en beschikt zij over een rijk scala aan meditatieve technieken.

In de praktijk is de kabbalist een mens die zich toelegt op de verbinding, een mens die open en aandachtig in het leven staat, ontvankelijk om de goddelijke dauw die naar de Aarde neerdaalt, op te vangen.

In haar eeuwenlange geschiedenis heeft de Kabbalah vele stromingen en scholen gekend. Dit boek staat in de lijn van de Zohar (13e eeuw), Mozes Cordovero (16e eeuw) en Z'ev Halevi (20e eeuw). Cordovero wilde de uiteenlopende visies uit de diverse traktaten van de Zohar met elkaar verenigen. Halevi beroept zich onder andere op Cordovero. Toch zijn deze drie bronnen onderling niet geheel consistent. Dit nodigde mij uit om nieuwe interpretaties toe te voegen aan de keten.



Charles Steur, De Levensboom van de godsdienst.
Jodendom, christendom en islam in het licht van de Kabbalah
(Amsterdam: Amphora Books, 2007; € 19,50)
De godsdienst heeft zich een plaats heroverd in de nationale en internationale actualiteit. Helaas vaak in negatieve zin. Godsdienst is tot een probleem geworden. Het is niet meer duidelijk waar het in de godsdienst nu eigenlijk om gaat. Zijn godsdiensten politieke machtsblokken, maatschappelijke invloedssferen of consumptieartikelen voor elders onbevredigde behoeften? Is godsdienst een overblijfsel uit een prerationele fase van de menselijk evolutie, zoals zelfverzekerde atheïsten willen doen geloven, of is de dienst aan God juist de hoogste vorm van menszijn, zoals gelovigen ons met een beroep op hun eigen ervaring verzekeren?

Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat de oorsprong van de godsdiensten ligt in Gods openbaring, die vervolgens door mensen is uitgewerkt. Godsdiensten zoals wij die kennen zijn tijdgebonden beschrijvingen van Gods toewending naar de mens, en van de ontwikkelingsweg die mensen in staat stelt zich meer en meer open te stellen voor God.

Respect voor elkaars godsdienst zou een grote stap vooruit betekenen in de ontwikkeling van de mensheid...

Charles Steur, De Levensboom van de deugden
Deugden en bewustzijn gezien vanuit de Kabbalah
(Amsterdam: Amphora Books, 2007; € 17,50)

Deugden zijn uiterst relevante richtingwijzers naar een volheid van leven, in een zich eindeloos verdiepend proces. Het is alsof de deugden zelf steeds nieuwe levensgebieden ontsluiten die erom vragen geoptimaliseerd te worden.

Omdat de levensgebieden van de mens zo veelvormig zijn, zijn de hoofdstukken van dit boek heel verschillend van sfeer en klank.

Een kabbalistische benadering van de deugden is zowel transpersoonlijk als theïstisch georiënteerd. Dat is dan niet persé de God van de traditionele godsdiensten, die in onze tijd veel minder populair is dan toen de oude boeken, waar ik af en toe uit citeer, geschreven werden. Het is op de eerste plaats de God van de mystiek, die in ons innerlijk zijn aanwezigheid kenbaar maakt. Natuurlijk is er slechts één God. Het verschil zit in de wijze waarop wij met hem omgaan.


Charles Steur, Kabbalah, een moderne interpretatie
Inleiding in het werk van Z'ev ben Shimon Halevi
('s Hertogenbosch, Hazan Kabbalah Press, 2009; € 22,50)

Om actueel te blijven heeft de Kabbalah altijd aansluiting bezocht bij het eigentijdse denken. In dit kader heeft Z'ev ben Shimon Halevi de Kabbalah in gesprek gebracht met de  hedendaagse natuurwetenschappen en psychologie. De laatste veertig jaar schreef hij tal van boeken over dit onderwerp, waarin hij zich zowel richt op joden, om hen opnieuw in contact te brengen met de rijkdom van hun eigen traditie, als op niet-joodse spirituele zoekers die dreigen de weg kwijt te raken tussen de traditionele godsdiensten en de seculiere oriëntatie van onze samenleving. 

Alhoewel zij qua terminologie en gedachtegang niet gemakkelijk zijn, hebben zijn boeken het zeldzame vermogen de lezer niet alleen theoretisch, maar ook praktisch aan te spreken. Kabbalah is relevant voor het dagelijks leven. Met zijn vier Werelden is de Levensboom naast een theoretisch kader ook een plattegrond voor praktisch werk, zowel innerlijk als in de buitenwereld. In het werk van unificatie werkt de mens mee aan de uiteindelijke eenwording. Door in zichzelf steeds meer de eenheid te realiseren, draagt hij bij aan de eenwording van het Al, aan het bewustzijn dat alles ten diepste één is.


 
 
 

Alle boeken zijn verkrijgbaar bij de auteur(wegennaareenheid.nl@gmail.com)
en bij de uitgevers (info@amphorabooks.nl